Wed. May 22nd, 2019
กฎกระทรวงผ่อนปรนโรงแรมผิดกฎหมาย

กฎกระทรวงผ่อนปรนโรงแรมผิดกฎหมาย

กฎกระทรวงที่ออกตามความในกฎหมายควบคุมอาคาร ผ่อนปรน ให้อาคารเล็กๆ ที่ไม่เกินสองชั้นไม่ต้องเป็นอาคารควบคุม และอาคารเกินสองชั้นที่สร้างมานานพอสมควรก็ได้รับอานิสงส์กับเรื่องระยะดิ่ง ระยะห่างจากเขตที่ดินผู้อื่น โดยให้ใช้กฎกระทรวงที่ใช้อยู่ในขณะสร้างอาคาร พื้นที่ว่างจาก 30% ก็เหลือเพียง 10% นับว่าเป็นการผ่อนคลายให้โรงแรมที่ไม่เจตนาทำผิดกฎหมาย แต่กฎหมายล้าสมัยไม่เอื้อต่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน

การผ่อนปรนดังกล่าวจะยังไม่ลดหย่อนให้เรื่องของความปลอดภัย ซึ่งเป็นหัวใจของธุรกิจบริการ ดังนั้น การอนุญาตให้นำอาคารประเภทอื่นมาใช้ทำโรงแรมได้ในครั้งนี้ ประเมินว่าจะมีโรงแรมเข้าข่ายได้รับอานิสงส์ครั้งนี้ไม่น้อยกว่า 6,000 แห่ง จากที่ประมาณกันว่ามีโรงแรมที่ผิดกฎหมายไม่น้อยกว่า 10,000 แห่ง อย่างไรก็ตาม กฎกระทรวงฉบับนี้ก็มีอายุของมัน ซึ่งได้กำหนดเอาไว้ 5 ปี และมีเงื่อนเวลาที่จะต้องพิจารณากัน 2-3 เรื่อง

เรื่องแรก คือ ผู้ประสงค์จะทำถูกกฎหมายต้องไปขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารจากประเภทอื่นๆ เป็นโรงแรมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นที่อาคารนั้นตั้งอยู่ หากไม่มีปัญหาก็นำ ใบอนุญาตให้เปลี่ยนการใช้อาคารมาที่นายทะเบียน ในกรุงเทพมหานครก็ยื่นที่ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 3 กรมการปกครองวังไชยา ส่วนต่างจังหวัดก็ยื่น ณ ที่ว่าการอำเภอ เพื่อดำเนินการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมต่อไป

เรื่องที่สอง คือ ถ้าอาคารที่ขอเปลี่ยนการใช้จำเป็นต้องมีการดัดแปลง ก็ต้องทำการดัดแปลงให้เสร็จภายในสองปี หาก เกินเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ เรื่องสุดท้าย คือ หากไม่มีการเคลื่อนไหวที่จะแสดงเจตนาว่าอยากทำถูกกฎหมาย กล่าวคือไม่มายื่นขอเปลี่ยนการใช้อาคารแต่ยังเปิดขายห้องพักรายวันอยู่ หลังเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 พนักงานเจ้าหน้าที่จะเริ่มจับกุมและปิดอาคาร

ปัญหาที่เกิดหลังจากที่กฎกระทรวงฉบับนี้ประกาศใช้ก็คงเป็นความเข้าใจของผู้ปฏิบัติ นั่นก็คือหลายท้องถิ่นยังไม่เข้าใจใน รายละเอียด ทำให้ผู้ที่ต้องการทำให้ถูกกฎหมายเกิดความยุ่งยาก อย่างไรก็ตาม ทางกรมการปกครองก็ได้พยายามทำความเข้าใจอย่างเร่งด่วนถึงเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงฉบับนี้อยู่ ก็เชื่อว่าคงจะราบรื่นมากยิ่งขึ้น

ความเคลื่อนไหวต่อไปของสมาคม คือ การเสนอให้มีการแก้กฎหมาย โดยการโฆษณาประชาสัมพันธ์โรงแรมต้องแจ้งเลขที่ ใบอนุญาตด้วย มิฉะนั้นถือว่าผิดกฎหมาย