Mon. Apr 19th, 2021
ว่าด้วยบัตรลงทะเบียนผู้พัก

ว่าด้วยบัตรลงทะเบียนผู้พัก

เดือนนี้เราคงจะได้รับข่าวดี 2 เรื่อง เกี่ยวกับการทำงานของงานส่วนหน้าโรงแรม (FO) นั่นก็คือการปรับปรุงประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบัตรทะเบียนผู้พัก (ร.ร.3) และทะเบียนผู้พัก (ร.ร.4) ให้มีความสะดวกมากขึ้นสำหรับชาวโรงแรม กล่าวคือ

  1. ให้บัตรทะเบียนผู้พักสามารถใช้กระดาษ A4 ได้ หมายความว่าจะใช้แบบเดิมๆ ที่เคยชินในการลงทะเบียนผู้เข้าพัก หรืออยากจะใช้กระดาษ A4 พิมพ์จากเครื่องเราเองก็ได้ แต่ข้อความเดิมต้องมีครบและจะเพิ่มเติมเนื้อหาอื่น เพื่อเป็นข้อมูลของโรงแรมก็สามารถทำได้
  2. ทะเบียนผู้พัก (ร.ร.4) การบันทึกชื่อชาวต่างประเทศเมื่อต้องแปลเป็นภาษาไทย การอ่านอาจผิดพลาดได้เพราะการอ่านอาจออกเสียงเป็นไปตามสำเนียงของแต่ละชาติ ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนจึงเปลี่ยนเป็นว่า สำหรับคนไทยให้ใช้ภาษาไทย ถ้าเป็นคนต่างชาติให้ใช้ภาษาต่างประเทศตามหนังสือเดินทางแทน

ประกาศดังกล่าว อยู่ที่ท่านรัฐมนตรีแล้วและได้ลงนามแล้ว เหลือเพียงขั้นตอนรอประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วสามารถใช้ได้เลย ดังนั้น โรงแรมใดที่ใบ ร.ร.3 ใกล้จะหมดแล้วก็ไม่ต้องไปสั่งพิมพ์เพิ่มอีก สามารถใช้กระดาษ A4 แทนได้เลยตั้งแต่บัดนี้

เรื่องต่อมาเป็นเรื่องที่คณะทำงานปฏิรูปการบังคับใช้กฎหมายด้านเศรษฐกิจในคณะอนุกรรมาธิการการปฏิรูปการบังคับใช้กฎหมาย สปช ซึ่งได้ให้ข้อสรุปที่น่าสนใจในการติดตามให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นจริงในอนาคต คณะทำงานชุดนี้ได้ศึกษาอุปสรรคของการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม โดยมีข้อสรุปดังนี้

1. กรณีเร่งด่วน

1.1 กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือที่ มท 0307.6/ว 16403 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 แล้วให้จังหวัดดำเนินการเร่งรัดตรวจสอบและดำเนินการกับที่พักที่ประกอบธุรกิจโรงแรมขัดต่อกฎหมายโรงแรมและไม่สนับสนุนด้านการค้าขายและการประชาสัมพันธ์ธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งขอความร่วมมือส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐในจังหวัดให้ถือปฏิบัติ

1.2 หนังสือที่ มท 0307.6/ว 164035 วันที่เดียวกัน ถึงรัฐวิสาหกิจที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย คือ การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และองค์การตลาด ขอความร่วมมือพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการและบุคลากรเดินทางไปราชการหรือจัดประชุมสัมมนา ให้พักในสถานที่พักที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย

1.3 กรมการปกครองได้มีหนังสือที่ มท 0307.6/ว 16071 วันที่ 29 มิถุนายน 2554 ให้ทุกจังหวัดดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ประกอบการ ที่เปิดดำเนินกิจการโรงแรมที่ผิดกฎหมายโดยเคร่งครัด

1.4 หนังสือที่ มท 0307.6/ว 27204 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ให้ประชาสัมพันธ์ทุกอำเภอให้ทราบว่า ผู้ประกอบธุรกิจที่เข้าข่ายเป็นโรงแรมต้องได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนโรงแรมก่อน จึงจะสามารถประกอบธุรกิจโรงแรมได้

2. กรณีต้องใช้เวลา

2.1 ด้านอาคาร ให้แก้กฎกระทรวงในกฎหมายควบคุมอาคารให้โรงแรมขนาดเล็กสามารถขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมได้ง่ายขึ้น

2.2 ด้านผังเมือง ให้แก้กฎกระทรวงกำหนดผังเมืองรวมให้โรงแรมประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 สามารถอยู่ในผังเมืองทุกประเภทสาระสำคัญที่ชาวโรงแรมควรทราบก็มีเท่านี้ ส่วนการปฏิบัติตามหนังสือนั้น เป็นเรื่องที่สมาคมโรงแรมไทยจะต้องติดตามและร่วมแก้ไขปัญหากับกระทรวงมหาดไทยเป็นการต่อไป

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *