Tue. May 21st, 2019
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

กฎหมายที่เพิ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560 และมีผลบังคับในวันที่ 5 กรกฎาคม ปีนี้ เป็นการรวมกฎหมาย 2 ฉบับเข้าด้วยกัน นั่นคือ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสุขภาพของ ผู้ไม่สูบบุหรี่ และให้ชื่อว่า พระราชบัญญัติควบคุม ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

สำหรับชาวโรงแรมและภัตตาคารก็คงต้องติดตามว่า รายละเอียดที่จะต้องออกตามมาภายหลังจะมีอะไรเพิ่มเติมจากที่บังคับใช้ในปัจจุบันหรือไม่ อย่างไรก็ตาม กฎหมายฉบับนี้มีข้อสรุปที่ปรากฏชัดเจนแล้ว ดังนี้ คือ

 1. ห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี หากสงสัยต้องขอดูเอกสารทางราชการที่มีการแสดงอายุ
 2. ห้ามคนอายุต่ำกว่า 18 ปี ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ
  ทั้งสองข้อมีโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่น หรือทั้งจำทั้งปรับ
 3. การนำชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบไปแสดงบนผลิตภัณฑ์อื่น (เช่น แก้วน้ำ ไฟแช็ค ที่เขี่ยบุหรี่ ร่มฯ) มีโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
 4. การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ หรือโฆษณา หรือนำเข้าเพื่อจำหน่าย ตามข้อ 3. มีโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
 5. ผู้ใดผลิต (โรงงานยาสูบ) หรือนำเข้าเพื่อจำหน่ายบุหรี่ที่มีขนาดบรรจุน้อยกว่า 20 มวน มีโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท
 6. ผู้ใดแบ่งขายบุหรี่ (ต้องขายเป็นซองเท่านั้น) มีโทษปรับ
  ไม่เกินสี่หมื่นบาท
 7. สถานที่ที่ห้ามสูบบุหรี่ยังคงใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 19 จนกว่าจะมีประกาศใหม่ (หลัง 5 ก.ค. ปีนี้)
 8. เมื่อมีประกาศสถานที่ห้ามสูบบุหรี่แล้ว เจ้าของสถานที่ต้องมีเครื่องหมายแสดงไว้ให้เห็นได้โดยชัดเจน และต้องไม่มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการสูบบุหรี่ ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
 9. เจ้าของสถานที่ต้องประชาสัมพันธ์หรือแจ้งเตือนว่าเป็นสถานที่
  ห้ามสูบบุหรี่ และต้องควบคุม ห้ามปรามมิให้มีการสูบบุหรี่
  ในเขตปลอดบุหรี่ ถ้าไม่ทำมีโทษปรับไม่เกินสามพันบาท แต่ถ้าทำตามสมควรแล้วไม่มีโทษ (เช่น เตือนแล้วยังมีผู้ละเมิด)
 10. ผู้ใดสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ มีโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท

ข้อความโดยสรุป มีดังนี้ ส่วนรายละเอียดที่จะต้องติดตามต่อไป คือ ประกาศสถานที่ห้ามสูบบุหรี่และหน้าตาของป้ายห้าม
สูบบุหรี่ว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ซึ่งทางสมาคมก็จะแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบเป็นการต่อไป