Fri. May 14th, 2021
การจ้างงานคนพิการ

การจ้างงานคนพิการ

ทุกท่านคงทราบดีแล้วว่า ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2554 กฎกระทรวงที่ว่าด้วยการกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้าง 

เจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2554 ได้ใช้บังคับ รายละเอียดในกฎกระทรวงดังกล่าวก็ คือ

 1. นายจ้างซึ่งมีลูกจ้างตั้งแต่หนึ่งร้อยคนขึ้นไปต้องรับคนพิการที่สามารถทำงานได้ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดในอัตราส่วนร้อยต่อหนึ่ง เศษของหนึ่งร้อยถ้าเกินห้าสิบคนต้องรับเพิ่มอีกหนึ่งคน
 2. การนับจำนวนให้นับทุกวันที่ 1 ตุลาคม ของแต่ละปี
 3. นายจ้างที่ไม่ประสงค์จะจ้างคนพิการเข้าทำงาน สามารถดำเนินการดังต่อไปนี้
  • ให้สัมปทาน
  • จัดถานที่สำหรับจำหน่ายสินค้าหรือบริการ
  • จัดจ้างเหมาช่วงงาน
  • ฝึกงาน
  • ให้การช่วยเหลืออื่นใด (ยังไม่มีการกำหนดว่าช่วยเหลืออะไรได้บ้าง)
  • ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นรายปี โดยคำนวณจากอัตราต่ำสุดของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่ใช้บังคับครั้งหลังสุดในปีก่อนปีที่มีหน้าที่ส่งเงินเข้ากองทุน คูณด้วยสามร้อยหกสิบห้า และคูณด้วยจำนวนคนพิการที่ไม่ได้รับเข้าทำงาน

หากท่านไม่ปฏิบัติตามข้อ 1. หรือข้อ 3. เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้อายัดทรัพย์สินของนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการซึ่งไม่ส่งเงินเข้ากองทุน หรือนำส่งล่าช้า หรือส่งเงินไม่ครบถ้วน

อีกกลุ่มหนึ่งคือผู้ที่ประสงค์จะจ้างคนพิการแต่ไม่สามารถจะหาผู้พิการมาสมัครได้ จึงได้ร้องเรียนมายังสมาคมฯ และสมาคมได้ขอเข้าพบกับปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ข้อสรุปว่าทางกระทรวงจะพยายามจัดหาคนพิการมาให้สมาชิกของสมาคม ซึ่งขณะนี้ทางกระทรวงได้ดำเนินการจัดงานคนพิการพบกับผู้ประกอบการ และสมาคมโรงแรมไทยได้นำรายละเอียดของตำแหน่งงานต่างๆ ที่โรงแรมสมาชิกต้องการ ชื่อโรงแรมที่ประสงค์จะจ้างงาน มอบให้กับกระทรวงฯ สมาคมคนพิการทั้งหลายไปแล้ว

การทำงานของสมาคมในลำดับต่อไปก็คือการติดตามผลเพื่อให้สามารถบรรจุคนพิการให้ได้มากที่สุดตามจำนวนที่สมาชิกต้องการ ในขณะเดียวกันก็พยายามเจรจาหาทางออกให้กับสมาชิกที่ไม่สามารถจะได้คนพิการมาบรรจุว่าจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรบ้างความคืบหน้าจะนำมาแจ้งให้กับสมาชิกทราบต่อไป

ขั้นตอนของทางราชการมีดังนี้

 1. ส่งหนังสือให้โรงแรมพร้อมกำหนดจำนวนเงินที่ต้องชำระ
 2. หากไม่ชำระตามกำหนดเวลาในหนังสือ พนักงานเจ้าหน้าที่จะส่งคำเตือนพร้อมเหตุผลเป็นหนังสือ ให้ส่งเงินเข้ากองทุนภายในเวลากำหนด
 3. หากยังไม่ส่งเงินตามข้อ 2. อีก พนักงานเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบทรัพย์สิน และรายงานให้เลขาธิการทราบเพื่อพิจารณาออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินเป็นการต่อไป

โดยข้อเท็จจริงวันนี้ สมาชิกสมาคมโรงแรมไทยที่อยู่ในข่ายที่จะต้องรับคนพิการเข้าทำงานได้แบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มที่ไม่ประสงค์จะจ้างคนพิการได้นำส่งเงินเข้ากองทุนตามกำหนดแล้ว.

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *