Sat. Sep 19th, 2020
กฎหมายน่ารู้ เรื่องประโยชน์ของหลักสูตรผู้จัดการโรงแรม

กฎหมายน่ารู้ เรื่องประโยชน์ของหลักสูตรผู้จัดการโรงแรม

หลักสูตรผู้จัดการโรงแรม ชื่อเต็มตามกฎหมาย คือ ‘หลักสูตรการฝึกอบรมวิชาการบริหารจัดการโรงแรม’ ซึ่งกฎหมายว่าด้วยโรงแรมมาตรา 33(2) ได้กำหนดความรู้ของผู้ที่จะเป็นผู้จัดการโรงแรมจะต้องจบปริญญาตรีสาขาใดก็ได้ หรือเคยมีประสบการณ์การทำงานโรงแรมมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือถ้าไม่มีทั้งสองอย่างข้างต้นก็ต้องมาเรียนหลักสูตรที่ว่านี้ ซึ่งหลักสูตรนี้ประกอบด้วย 5 หมวด 12 หัวข้อ ระยะการอบรม 60 ชั่วโมง ดังนี้

หมวดหนึ่ง การบริหารงานโรงแรม

หัวข้อที่หนึ่ง ความรู้เบื้องต้นในการบริหารโรงแรม เป็นเรื่องรูปแบบการบริหารโรงแรม การวางโครงสร้างและหน้าที่หลักของแผนกต่าง ๆ ในโรงแรม เวลา 6 ชั่วโมง

หัวข้อที่สอง มาตรฐานโรงแรมไทย 3 ชั่วโมง พูดถึงประโยชน์ของการมีมาตรฐานดาวโรงแรม ความสำคัญที่ควรมี หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของมาตรฐานโรงแรม

หัวข้อที่สาม การบริหารจัดการในภาวะวิกฤตและการบริหารความเสี่ยง 3 ชั่วโมง เป็นเรื่องกรณีตัวอย่างในการเตรียมเผชิญภาวะวิกฤต การจัดการเมื่อเกิดภาวะวิกฤต และการบริหารความเสี่ยง

หมวดสอง กฎหมาย ข้อกำหนด และระเบียบต่าง ๆ

หัวข้อที่สี่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม 9 ชั่วโมง เป็นรายละเอียดเรื่องกฎหมายโรงแรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจโรงแรม เช่น การสาธารณสุข กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายแรงงานฯ ลงลึกไปถึงจะปรับปรุงอาคารเดิมมาทำโรงแรมได้อย่างไร

หัวข้อที่ห้า การบริหารความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม

หมวดสาม การบัญชีและการเงิน

หัวข้อที่หก การบริหารบัญชีและการเงิน เป็นเรื่องระบบบัญชีของโรงแรม การตรวจสอบรายได้และค่าใช้จ่าย การจัดการบัญชีและการเงินในโรงแรม การวางระบบการตรวจสอบภายใน เทคนิคการควบคุมการจัดซื้อ การนำเสนอแผนธุรกิจ รวม 6 ชั่วโมง

หัวข้อที่เจ็ด การจัดการและควบคุมต้นทุน เป็นการวิเคราะห์ต้นทุน กำไร และมูลค่าของบริษัท งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และงบประมาณค่าใช้จ่ายในการลงทุน รวม 6 ชั่วโมง

หมวดสี่ การตลาดและการขาย

หัวข้อที่แปด การบริหารการตลาดและการขาย 6 ชั่วโมง เช่น การจัดทำแผนการตลาดสำหรับโรงแรม กลยุทธิ์ทางการตลาด

หัวข้อที่เก้า การอ่านรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารโรงแรม พร้อมตัวอย่างประกอบ 6 ชั่วโมง

หมวดห้า การบริหารงานบุคคล

หัวข้อที่สิบ การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เช่น หน้าที่หลักและการวางแผนฝ่ายทรัพยากรบุคคล กระบวนการประเมินผล งบประมาณบุคลากรฯ 6 ชั่วโมง

หัวข้อที่สิบเอ็ด การบริหารวัฒนธรรมข้ามชาติ รวมเรื่องการเจรจาต่อรอง 3 ชั่วโมง

หัวข้อสุดท้าย วิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และจริยธรรมของผู้บริหาร 3 ชั่วโมง

จะเห็นได้ว่าหลักสูตรดังกล่าวมีรายละเอียดที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับผู้บริหารโรงแรมขนาดเล็กและขนาดกลาง ในการนำความรู้จากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถที่คร่ำหวอดในธุรกิจโรงแรมมานาน มาเล่าประสบการณ์ที่หาได้ยากมาให้ฟัง นอกจากนั้น ยังเป็นประโยชน์กับผู้ที่อยากทำโรงแรมจะได้ทราบถึงขั้นตอนการทำโรงแรมที่ถูกกฎหมาย เป็นประโยชน์กับผู้ที่ทำที่พักแบบอื่นและอยากปรับปรุงที่พักเป็นโรงแรมให้ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นประโยชน์กับอาจารย์สถาบันการศึกษาที่กำลังสอนสาขาการโรงแรมที่จะเพิ่มความรู้มากขึ้น เป็นการเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการสอน ที่สำคัญ คือ สมาคมโรงแรมไทยเปิดสอนเพียงปีละ 3 ครั้งเท่านั้น


ที่มา : นิตยสาร Thai Hotels & Travel Vol.9 No.53