Sun. May 19th, 2019
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยว

กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยว

ดังที่ทราบกันแล้วว่า ประตูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ฤกษ์เปิดเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558

เรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชาวโรงแรมและท่องเที่ยวก็คือ การเคลื่อนย้ายแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียนด้านการท่องเที่ยวจำนวน 32 ตำแหน่งงาน โดยเป็นสาขาโรงแรม 4 แผนก 23 ตำแหน่ง และสาขานำเที่ยว 2 แผนก 9 ตำแหน่ง

สิ่งที่ประเทศต่างๆ กังวลก็คือทำอย่างไรให้การเคลื่อนย้ายแรงงานของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นที่ยอมรับซึ่งกันและกันว่าตำแหน่งต่างๆ นั้นมีมาตรฐานเหมือนหรือใกล้เคียงกัน จึงเป็นที่มาของการสร้างมาตรฐานกลาง โดยรายละเอียดนั้นก็ให้แต่ละประเทศนำไปปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับความจำเป็นของแต่ละประเทศ

เมื่อมีมาตรฐานกลางกันแล้ว ประเด็นต่อมา คือ จะทำอย่างไรให้ทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนทราบว่าพนักงานในตำแหน่งที่ว่านั้นมีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่วางไว้จริง วิธีเดียว คือ การสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นผู้รับรอง

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ตระหนักถึงเรื่องนี้ และหากจะดำเนินการให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วต้องอาศัยเครือข่ายภายนอกของกระทรวงจึงจะประสบความสำเร็จ จึงเป็นที่มาของ ‘ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมบุคลากรด้านการท่องเที่ยว พ.ศ. ….’ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวโดยเน้นสมรรถนะเป็นหลัก

สาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้มีดังนี้

มีคณะกรรมการส่งเสริมบุคลากรด้านการท่องเที่ยว โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวเป็นประธาน มีหน้าที่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องข้อตกลงการเคลื่อนย้ายแรงงาน ส่งเสริมและตรวจสอบมาตรฐานหลักสูตรสมรรถนะด้านการท่องเที่ยวร่วมกับอาเซียน และอำนวยความสะดวกให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสมาชิกในกลุ่มอาเซียน

มีคณะกรรมการรับรองสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยว โดยมีปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธาน มีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินคุณสมบัติและสมรรถนะของบุคลากร ออกวุฒิบัตร พัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลและทะเบียนบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และวินิจฉัยอุทธรณ์ คำร้องทุกข์ หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยว

กำหนดคุณสมบัติของผู้ฝึกอบรม ผู้ประเมิน ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ประเมิน ซึ่งเปิดโอกาสค่อนข้างกว้างสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณาจารย์ที่สอนด้านนี้ สถานประกอบการ สถานศึกษา สมาคม มูลนิธิฯ ที่เกี่ยวข้องสามารถมาขอรับใบอนุญาตดำเนินการได้

ก็ต้องรอเวลาที่กฎหมายนี้คลอดออกมาบังคับใช้ ซึ่งก็คาดกันว่าประมาณปลายปีนี้หรือต้นปีหน้า ส่วนความคืบหน้าจะนำมาแจ้งให้ทราบเป็นระยะ