Sat. Dec 5th, 2020
กฎหมายโรงแรม

กฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

เคยได้อธิบายเรื่องนี้มาตอนกฎหมายออกมาใหม่ ๆ ครั้งหนึ่งแล้ว แต่ปรากฎว่าเมื่อได้รับเชิญไปบรรยายกฎหมายโรงแรม บ่อยครั้งจะมีคำถามเกี่ยวกับการขออนุญาตการทำโรงแรม ตั้งแต่การขออนุญาตก่อสร้างอาคารโรงแรมซึ่งหลายจังหวัดยังคงมีปัญหากับท้องถิ่น และไม่เข้าใจว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร จึงต้องนำกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการเท่าที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ดังนี้

1. กฎหมายฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 มีผลบังคับใช้เมื่อ 22 กรกฎาคม 2558

2. กฎหมายนี้บังคับให้ผู้อนุญาตต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน และคู่มือนั้นจะต้องประกอบด้วย
– หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ
– ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต
– รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมคำขอ

3. คำขอ อาจมีการกำหนดให้ยื่นผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

4. คู่มือดังกล่าว
– ปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอ
– เผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
– ประชาชนขอสำเนาได้โดยมีค่าใช้จ่าย

5. เมื่อมีการยื่นคำขอ เป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบคำขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน หากขาดเอกสารหรือหลักฐานใดให้แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบทันที

ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ให้แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วน

ถ้าไม่สามารถแก้ไขได้ในขณะนั้นให้บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม โดยกำหนดระยะเวลาที่ผู้ยื่นขอจะต้องดำเนินการ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นและมอบสำเนาบันทึกให้ผู้ยื่นคำขอไว้เป็นหลักฐาน

6. หากผู้ยื่นคำขอตามคู่มือครบถ้วนแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะเรียกเอกสารหรือหลักฐานอื่นเพิ่มเติมอื่นอีกไม่ได้ และจะปฏิเสธการพิจารณาคำขอโดยเหตุอื่นใดไม่ได้อีก

7. หากมีหรือการปฏิเสธคำขอเพราะความประมาทเลินเล่อทุจริตของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ผู้อนุญาตสั่งการตามที่เห็นสมควร และให้ดำเนินการทางวินัยหรือดำเนินคดีกับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยไม่ชักช้า

8. ผู้อนุญาตต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชนและแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใo 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ

หากพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคำขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมทั้งส่งสำเนาให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้ง

หากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเห็นว่าความล่าช้านั้นเกินสมควรแก่เหตุหรือเกิดจากการขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของผู้อนุญาต ให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการรายงานต่อคณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งเสนอแนะให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงหน่วยงานหรือระบบการปฏิบัติราชการของหน่วยงานนั้น

ที่มา : นิตยสาร Thai Hotel & Travel Magazine ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2020

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *