Wed. Jan 20th, 2021
กฎหมายโรงแรม, กฎหมายน่ารู้, ธุรกิจโรงแรม

กฎหมายน่ารู้ เรื่องการขออนุญาตกับทางราชการ

กฎหมายน่ารู้ฉบับนี้จะเป็นการย้ำเตือนพวกเราให้ได้ใช้ประโยชน์กับกฎหมายที่ส่งเสริมการทำธุรกิจอย่างเต็มที่ กล่าวคือ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการ พ.ศ. 2558 ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการต้องให้ความสะดวกกับผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องขออนุญาตกับทางราชการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.  กฎหมายนี้มีผลตั้งแต่ 22 กรกฎาคม 2558

2. ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ออกใบอนุญาต ต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย

2.1 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ

2.2 ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต

2.3 รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมคำขอ

3. การยื่นคำขอจะยื่นด้วยตนเองหรือยื่นผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

4. คู่มือสำหรับประชาชนหน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการ ดังนี้

4.1 ปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ให้ยื่นคำขอ

4.2 เผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

4.3 จัดทำสำเนาเมื่อประชาชนประสงค์จะได้สำเนาคู่มือดังกล่าว โดยจะคิดค่าใช้จ่ายตามควร ตามกรณีก็ได้ แต่ต้องระบุค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ในคู่มือสำหรับประชาชนด้วย

5. ให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ตรวจสอบขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่

6. ให้ผู้มีหน้าที่ในการรับคำขอ จะต้องตรวจสอบคำขอและรายการเอกสาร หรือ หลักฐานที่ยื่นพร้อมคำขอให้ถูกต้องครบถ้วน หากไม่ถูกต้อง หรือ ยังขาดเอกสาร หรือ หลักฐานใดให้แจ้งผู้ยื่นคำขอทราบทันที

7. ถ้าผู้ยื่นคำขอได้จัดทำคำขอถูกต้องและแนบเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วน ตามที่ระบุในคู่มือสำหรับประชาชนแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะเรียกเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมอื่นใดอีกไม่ได้ และจะปฏิเสธการพิจารณาคำขอนั้น โดยอาศัยเหตุแห่งความไม่สมบูรณ์ของคำขอ หรือ ความไม่ครบถ้วนของเอกสาร หรือ หลักฐานไม่ได้

8. ผู้อนุญาตต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชน และแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ

9. เมื่อครบกำหนดเวลาตามที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชนแล้ว หากผู้อนุญาตยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคำขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุก 7 วัน จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมทั้งส่งสำเนาการแจ้งดังกล่าวให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้ง หากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเห็นว่าความล่าช้านั้น เกินสมควรแก่เหตุหรือเกิดจากการขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานผู้อนุญาต ให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการรายการต่อคณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งเสนอแนะให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงหน่วยงานหรือระบบการปฏิบัติราชการของหน่วยงานนั้น

10. หากผู้อนุญาตไม่ทำการแจ้งตามข้อ 9 ให้ถือว่าผู้อนุญาตกระทำการหรือละเว้นกระทำการเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น เว้นแต่จะเป็นเพราะมีเหตุสุดวิสัย

11. หากมีกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับใด ออกใช้บังคับและมีผลให้ต้องเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข หรือรายละเอียดอื่นใดที่ปรากฎในคู่มือสำหรับประชาชน การเปลี่ยนแปลงเช่นว่านั้น มิให้ใช้บังคับกับการยื่นคำขอที่ยื่นไว้แล้ว เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ยื่นคำขอ

12. หากมีการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาต คณะรัฐมนตรีจะกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตตามที่กำหนดไว้ แทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก็ได้ และเมื่อหน่วยงานซึ่งมีอำนาจออกใบอนุญาตได้รับค่าธรรมเนียมดังกล่าวแล้ว ให้ออกหลักฐานใบอนุญาตให้แก่ผู้รับใบอนุญาตโดยเร็ว และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตได้รับการต่ออายุใบอนุญาตตามกำกฎหมายนั้นแล้ว

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *