กฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกฎหมายที่เพิ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560 และมีผลบังคับในวันที่ 5 กรกฎาคม ปีนี้ เป็นการรวมกฎหมาย 2 ฉบับเข้าด้วยกัน นั่นคือ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสุขภาพของ ผู้ไม่สูบบุหรี่ และให้ชื่อว่า พระราชบัญญัติควบคุม ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

สำหรับชาวโรงแรมและภัตตาคารก็คงต้องติดตามว่า รายละเอียดที่จะต้องออกตามมาภายหลังจะมีอะไรเพิ่มเติมจากที่บังคับใช้ในปัจจุบันหรือไม่

อย่างไรก็ตาม กฎหมายฉบับนี้มีข้อสรุปที่ปรากฏชัดเจนแล้ว ดังนี้ คือ

1. ห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี หากสงสัยต้องขอดูเอกสารทางราชการที่มีการแสดงอายุ
2. ห้ามคนอายุต่ำกว่า 18 ปี ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ทั้งสองข้อมีโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่น หรือทั้งจำทั้งปรับ
3. การนำชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบไปแสดงบนผลิตภัณฑ์อื่น (เช่น แก้วน้ำ ไฟแช็ค ที่เขี่ยบุหรี่ ร่มฯ) มีโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
4. การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ หรือโฆษณา หรือนำเข้าเพื่อจำหน่าย ตามข้อ 3. มีโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
5. ผู้ใดผลิต (โรงงานยาสูบ) หรือนำเข้าเพื่อจำหน่ายบุหรี่ที่มีขนาดบรรจุน้อยกว่า 20 มวน มีโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท
6. ผู้ใดแบ่งขายบุหรี่ (ต้องขายเป็นซองเท่านั้น) มีโทษปรับ
ไม่เกินสี่หมื่นบาท
7. สถานที่ที่ห้ามสูบบุหรี่ยังคงใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 19 จนกว่าจะมีประกาศใหม่ (หลัง 5 ก.ค. ปีนี้)
8. เมื่อมีประกาศสถานที่ห้ามสูบบุหรี่แล้ว เจ้าของสถานที่ต้องมีเครื่องหมายแสดงไว้ให้เห็นได้โดยชัดเจน และต้องไม่มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการสูบบุหรี่ ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
9. เจ้าของสถานที่ต้องประชาสัมพันธ์หรือแจ้งเตือนว่าเป็นสถานที่
ห้ามสูบบุหรี่ และต้องควบคุม ห้ามปรามมิให้มีการสูบบุหรี่
ในเขตปลอดบุหรี่ ถ้าไม่ทำมีโทษปรับไม่เกินสามพันบาท แต่ถ้าทำตามสมควรแล้วไม่มีโทษ (เช่น เตือนแล้วยังมีผู้ละเมิด)
10. ผู้ใดสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ มีโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท

ข้อความโดยสรุป มีดังนี้ ส่วนรายละเอียดที่จะต้องติดตามต่อไป คือ ประกาศสถานที่ห้ามสูบบุหรี่และหน้าตาของป้ายห้าม
สูบบุหรี่ว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ซึ่งทางสมาคมก็จะแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบเป็นการต่อไป


Tobacco Product Control Law

The law that has just been announced on 5th April 2017, and will come into force on 5th July this year was the consolidation of 2 regulations as Tobacco Product Control Regulation and Non-Smoker Health Protection Regulation, and named it as Tobacco Product Act B.E. 2560.

Those hoteliers and restaurant people shall further follow up the detail whether there are some additional provisions apart from the current enforcement or not after it is officially released.

However, this act has apparently determined its provisions as follows
1. Prohibit tobacco product selling to a person with the age less than 20 years. In the event of suspicious, governmental document indicated the age of such person must be examined.
2. Person with age less than 18 years old is not allowed to sell tobacco products.
Both clauses are subject to imprisonment not exceeding 3 months or fine not exceeding 30,000 baht or both.
3. Demonstration of the name or trademark of tobacco product over other products (i.e. water glass, lighter, ashtray, umbrella, etc.) is subject to fine not exceeding 100,000 baht.
4. Product selling or advertising or import for retailing under clause 3 is subject to fine not exceeding 50,000 baht.
5. Anyone (tobacco factory) produces or imports for retailing cigarette contained lesser than 20 cigarettes per package is subject to fine not exceeding 300,000 baht.
6. Anyone retailing cigarette (must be sold in package only) is subject to fine not exceeding 40,000 baht.
7. No-smoking venues still observes the announcement of Ministry of Public Health Vol. 19 until a new announcement is released (after 5 July this year).
8. When the announcement on no smoking venues is released, the owners of such venues must obviously post the prohibited sign, and must not have smoking tool or accessories. In the event of violation, such owner is subject to fine not exceeding 50,000 baht.
9. The owner of venue must publicize or give the warning that it is no smoking venue, and must controls and dissuades the smoking within no-smoking zone. In the event of no action, such owner is subject to fine not exceeding 3,000 baht, but in the event of appropriate action, the owner will not be subject to the punishment (i.e. the warning has been given, but it still has some violators).
10. Anyone smoking in no-smoking zone is subject to fine not exceeding 5,000 baht.

Here are the conclusive statements, while further detail to follow up must be the announcement on no-smoking venues, and appearance of no-smoking sign whether there are some changed incurred or not, which Thai Hotels Association (THA) shall notify all hotel members later on.

Comment Box