Grooming Standard อีกสิ่งหนึ่งที่โรงแรมต้องสร้างพนักงานในเครื่องแบบของโรงแรมที่ให้บริการลูกค้านั้น นอกจากเครื่องแบบที่ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดี มีความสวยงาม และมีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานบริการตำแหน่งต่างๆ แล้ว มาตรฐานในการแต่งกายหรือแต่งเครื่องแบบของพนักงานบริการก็มีความไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน เพราะสามารถบ่งบอกได้ถึงความเอาใจใส่ในเรื่องเล็กๆ น้อยของผู้บริหาร และความเป็นมาตรฐานของโรงแรมแต่ละแห่ง

โรงแรมจำนวนไม่น้อยที่คิดว่า มีเครื่องแบบที่ออกแบบไว้อย่างสวยงาม และเหมาะสมกับตำแหน่งของพนักงานผู้ใส่ ก็เป็นเรื่องเพียงพอแล้วในด้านเครื่องแต่งขายของพนักงาน จึงไม่ได้จัดทำข้อกำหนดในการแต่งกายของพนักงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งโรงแรม จึงทำให้เครื่องแบบที่ได้รับการออกแบบไว้เป็นอย่างดีขาดสง่าราศีไปได้ เมื่อผู้ใส่มิได้จัดระเบียบการแต่งกายให้เป็นไปในทำนองเดียวกัน เช่นการผูกเนคไท ของพนักงานชายที่ต่างคนต่างผูก ผูกถูกบ้างผิดบ้าง หรือผูกถูกต้องแต่ใช้วิธีผูกที่แตกต่างกันไป เล็กบ้าง ใหญ่บ้าง แน่นบ้าง หลวมบ้าง ก็ทำให้ผู้พบเห็นได้รับความรู้สึกที่แตกต่างกันไป หรือเครื่องแบบที่เป็นเสื้อแขนยาว แต่ผู้ใส่บางคนก็พับแขนเสื้อให้สั้นขึ้นมาระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ ก็ทำให้ขาดความภูมิฐานไปได้

โรงแรมที่มีมาตรฐานทางด้านการบริการที่ดีทั้งหลายล้วนให้ความใส่ใจในด้านการแต่งกายของพนักงานไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ามาตรฐานด้านห้องพัก หรือมาตรฐานการให้บริการที่ได้มีการกำหนดไว้ เพราะการแต่งกายที่ดีมีมาตรฐานของพนักงานจะช่วยเสริมสร้างบุคลิกที่ดีของพนักงาน และสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าผู้มาใช้บริการ การแต่งกายที่ดูดีมีความภูมิฐานจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าผู้มาใช้บริการของโรงแรมได้ด้วยในระดับหนึ่ง บางโรงแรมถึงขนาดเชิญช่างแต่งหน้าระดับมืออาชีพมาอบรมให้ความรู้ในการแต่งหน้าแก่พนักงานสตรีของโรงแรมตนเองกันเลยทีเดียว

การแต่งกายสามารถที่จะบ่งบอกถึงมาตรฐานของโรงแรมได้เพียงแค่การมองจากภายนอกโดยยังไม่ต้องได้รับการบริการ เพราะทันที่ที่ลูกค้าเห็นพนักงานแต่งกายไม่เรียบร้อยไม่ภูมิฐาน ขาดบุคลิกของพนักงานบริการที่ดีก็จะเกิดจินตนาการเกี่ยวกับมาตรฐานการบริการด้านอื่นๆ ในทางลบในทันที ในทางกลับกันถ้าการแต่งกายดีบุคลิกดี ก็จะเกิดจินตนาการไปในทางบวก

ท่านผู้อ่านลองหลับภาพแล้วจินตนาการดูว่า ถ้าท่านพบเห็นพนักงานชาย ผูกเนคไทย ที่หลวมห้องต่องแต่ง ใส่เสื้อแขนยาวที่พับแขนเสื้อ หรือใส่เสื้อปล่อยชายไม่ใส่ชายเสื้อไว้ในกางเกง เดินเข้ามาให้บริการท่านในโรงแรมที่ดูหรูหรา ราคาแพง แล้วท่านจะจินตนาการถึงการให้บริการของพนักงานโรงแรมนี้เป็นไปในทิศทางใด

Comment Box