แก้ไขโรงแรมผิดกฎหมายหลังจากที่มีการพูดจากันหลายครั้งว่า ขณะนี้มีโรงแรมที่เปิดทำการเป็นจำนวนมากไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมจะแก้ปัญหากันอย่างไร จะจับก็ไม่ยุติธรรมเพราะกฎหมายเข้มงวดมากเกินไป และล้าสมัยไม่ทันกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จะปล่อยไว้โดยไม่ทำอะไร พนักงานเจ้าหน้าที่ก็มีความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

ในที่สุดก็มีความคิดเห็นเป็นกลางๆ ในอันที่จะแก้ปัญหาที่มีความเสียหายน้อยที่สุด คือ การตั้งคณะทำงานหาทางแก้ไขเรื่องนี้โดยเร็ว เพราะถือว่าเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการทำเงินจากการท่องเที่ยว สองล้านล้านบาทในปี พ.ศ. 2558 ด้วยคณะทำงานเรื่องนี้ได้ใช้เวลาพอสมควร ในที่สุดได้ข้อสรุป โดยต้องออกกฎกระทรวงเพื่อใช้กับโรงแรมโดยเฉพาะ และได้เสนอร่างกฎกระทรวงเพื่อพิจารณาเมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมามีเนื้อหาโดยสังเขปดังนี้

  1. โรงแรมที่มีความสูงตั้งแต่สามชั้นขึ้นไป เสา คาน ตง พื้น บันได โครงหลังคา และผนังต้องทำด้วยวัสดุถาวรและทนไฟ และถ้าพื้นที่ใช้สอยเกิน 1,000 ตารางเมตรด้วย เสา คาน ตง พื้น และโครงหลังคา ต้องมีลักษณะและคุณสมบัติหรืออัตราการทนไฟได้ไม่น้อยกว่าตามที่กำหนดในกฎกระทรวงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารฉบับอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. อาคารโรงแรมที่มีห้องน้อยกว่า 80 ห้อง ช่องทางเดินในอาคารต้องกว้างไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร 80 ห้องขึ้นไปไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร
  3. บันไดของโรงแรมที่มีห้องน้อยกว่า 80 ห้องในอาคารเดียวกันต้องกว้างไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร 80 ห้องขึ้นไปต้องกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ถ้าความกว้างน้อยกว่า 1.50 เมตรต้องมีอย่างน้อย 2 บันได แต่ละบันไดต้องกว้างไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร
  4. โรงแรมต้องมีที่ว่างอย่างน้อยร้อยละ 30 ของพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุด
  5. พื้นที่อาคารในส่วนห้องโถง บันได และช่องทางเดิน ต้องรับน้ำหนักบรรทุกจรได้ไม่น้อยกว่า 300 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ส่วนอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัมต่อตารางเมตรสำหรับโรงแรมประเภทที่หนึ่ง และประเภทที่สอง ที่มีห้องพักในอาคารเดียวกันไม่เกิน 6 ห้อง ต้องรับน้ำหนักบรรทุกจรได้ไม่ต่ำกว่า 150 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
  6. โรงแรมทุกประเภทต้องมีระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยตามที่กำหนดในกฎกระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้อง แต่อย่างน้อยต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือหรือเครื่องดับเพลิงยกหิ้วตามประเภท ขนาด และสมรรถนะตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือมาตรฐานอื่นที่คณะกรรมการควบคุมอาคารให้การรับรอง การติดตั้งเครื่องดับเพลิงตามวรรคหนึ่ง ต้องติดตั้งให้ส่วนบนสุดของตัวเครื่องจากระดับพื้นอาคารไม่เกิน 1.50 เมตร ในที่มองเห็น สามารถอ่านคำแนะนำการใช้ได้และสามารถเข้าใช้สอยได้สะดวก
  7. การเปลี่ยนการใช้อาคารที่มีอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับมาเป็นโรงแรม ให้ใช้ข้อกำหนดเกี่ยวกับแนวอาคาร ระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับอาคาร หรือเขตที่ดินของผู้อื่น หรือระหว่างอาคารกับถนน ซอย ทางเท้า ทางหรือที่สาธารณะและที่ว่าง ตามกฎหมายที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างหรือดัดแปลง และกรณีอาคารใหญ่ที่มีอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงฉบับที่ 48 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ใช้บังคับให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 1

นี่คือเนื้อหาของร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่ซึ่งเชื่อว่าคงจะแก้ปัญหาการขอรับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจโรงแรมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของโรงแรมที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตในปัจจุบันหากมีการประกาศใช้

อย่างไรก็ตาม มีคำถามว่าจะสามารถประกาศใช้ได้เมื่อใด ซึ่งคงจะตอบได้ยาก ขึ้นอยู่กับสถานการณ์บ้านเมืองด้วย หากการเมืองนิ่งเราควรจะได้เห็นกฎกระทรวงฉบับนี้ในประมาณ 3 – 6 เดือน หากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สมาคมโรงแรมไทยก็ต้องเหนื่อยอีกรอบหนึ่งในการผลักดันต่อไป แต่ขณะนี้ก็ถือได้ว่าเป็นความคืบหน้าที่มองเห็นเป็นรูปร่างครั้งแรกของเรื่องนี้หลังจากได้มีการผลักดันกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 ปี.


After multiple discussions on how to solve the problem of hotels being operated without the licenses which seems to have much hassles derived from the strict and obsolete law, eventually the designation of working group to find quick solution for this problem was considered the best way to give least effect. Nonetheless, this would be the part of the policy to generate 2 trillion bath incomes from tourism in 2015.

This working group took moderate timeframe and came into conclusion that demanded government to launch ministerial regulation specialized for hotels and proposed the ministerial regulation draft for consideration on Friday 1 June 2012 in brief detail as follows

1. Hotel with stories from 3 or more, poles, beams, joists, floors, stairs, roof structures and walls must make of permanent and fire resistant materials. And in case space utilization exceeding 1,000 sq. mt., these elements must contain the fire resistant rate no less than the criterions in ministerial regulation based on other related Building Control Acts.

2. Hotel building with less than 80 rooms, the width of building corridors must be no less than one meter, while 80 rooms or more shall be no less than 1.5 meter in width.

3. Hotel stairs with less than 80 rooms in the same building, their width must be no less than one meter, while 80 rooms or more shall be no less than 1.5 meter in width. In case less than 1.5 meter, hotel needs to provide two stairs and each shall be no less than one meter in width.

4. Hotel must have free space at least 30% of any specific floor the most.

5. Building area in hallways, stairs and corridors must support load capacity no less than 300 kilograms/square meter, while other element shall be no less than 200 kilograms/square meter. For the first and second category hotels that have rooms within the same building not exceeding 6 rooms must support load capacity no less than 150 kilograms/square meter.

6. Every hotel category must have fire protection system according to other related ministerial regulations, but at least hotel needs to provide handheld fire extinguisher with the type, size and capacity based on the standard of Department of Public Works and Town & Country Planning or other standards being certified by Building Control Commission.

The installation of handheld fire extinguisher in paragraph one, must be installed with the topmost part of extinguisher apart from the floor level not exceeding 1.5 meter and within the visible area, while user can clearly read the instructions and conveniently use it in case of fire.

7. Change in the utilization purpose from regular building to hotel operation prior this ministerial regulation being enforced, regulations regarding building row, distant or level from one building to the other, or third person’s land territory, or building and road, alley, footpath, way or public area, and space must be used based on the law being permitted for constructing or modifying. In case of big building existed prior ministerial regulation no. 48 B.E. 1997 released based on the context in Building Control Act B.E. 1979 being enforced, will be excluded to follow item 1 of this ministerial regulation.

hese are the draft of new ministerial regulation which believes to solve the problem of hotel license obtaining no less than 80% of hotels without licenses in present after this ministerial regulation is enforced.

Comment Box