การจัดสวัสดิการในสถานประกอบการจากการที่ได้มีโอกาสตรวจมาตรฐานโรงแรมร่วมกับตัวแทนกรมการปกครอง ตัวแทนสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว ตัวแทนกรมการท่องเที่ยว ตัวแทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและตัวแทนสถาบันการศึกษา หลายๆ แห่ง พบความบกพร่องของการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอีกพอสมควรซึ่งล้วนแล้วมีโทษตามมาด้วยทั้งสิ้น เพียงแต่เมื่อเราไม่ทราบก็เลยไม่เกรงกลัว จึงแจ้งมาอีกครั้งเพื่อขอให้ปฏิบัติให้ถูกต้องเสียด้วย จะได้ไม่ถูกลงโทษในเรื่องที่ไม่ควร

เรื่องแรกก็คือการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548 อันมีเรื่องควรต้องปฏิบัติ ดังนี้

1. น้ำสะอาดสำหรับดื่มหนึ่งที่ทุกๆ ลูกจ้างสี่สิบคน

2. ห้องน้ำแยกชายหญิงจำนวนตามกฎหมายควบคุมอาคาร และหากมีลูกจ้างที่เป็นคนพิการต้องมีห้องน้ำสำหรับคนพิการด้วยแยกโดยเฉพาะ

3. สิ่งจำเป็นในการปฐมพยาบาลดังนี้

3.1 ลูกจ้างต่ำกว่าสองร้อยคนต้องมีสิ่งจำเป็นต่อไปนี้

– กรรไกร – แก้วยาน้ำและแก้วยาเม็ด

– เข็มกลัด – ถ้วยน้ำ

– ที่ป้ายยา – ปรอทวัดไข้

– ปากคีบปลายทู่ – ผ้าพันยืด

– ผ้าสามเหลี่ยม – สายยางรัดห้ามเลือด

– สำลี ผ้าก๊อซ ผ้าพันแผลและผ้ายางปลาสเตอร์ปิดแผล – หลอดหยดยา

– ขี้ผึ้งแก้ปวดบวม – ทิงเจอร์ไอโอดีน หรือโพวิโดน-ไอโอดีน

– น้ำยาโพวิโดน – ไอโอดีน ชนิดฟอกแผล

– ผงน้ำตาลเกลือแร่ – ยาแก้ผดผื่นที่ไม่ได้มาจากการติดเชื้อ

– ยาแก้แพ้ – ยาทาแก้ผดผื่นคัน

– ยาธาตุน้ำแดง – ยาบรรเทาปวดลดไข้

– ยารักษาแผลน้ำร้อนลวก – ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร

– เหล้าแอมโมเนียหอม – แอลกอฮอล์เช็ดแผล

– ขี้ผึ้งป้ายตา – ถ้วยล้างตา

– น้ำกรดบอริคล้างตา – ยาหยอดตา

3.2 ลูกจ้างตั้งแต่สองร้อยคนขึ้นไป ต้องมี

– เวชภัณฑ์และยาตาม 3.1

– ห้องรักษาพยาบาลพร้อมเตียงคนไข้อย่างน้อยหนึ่งเตียง เวชภัณฑ์และยาเพิ่มเติมตามความจำเป็นและเพียงพอแก่การรักษาพยาบาลเบื้องต้น

– พยาบาลประจำอย่างน้อยหนึ่งคนประจำตลอดเวลาทำงาน

– หมอหนึ่งคนมาตรวจรักษาพยาบาลสัปดาห์ละไม่น้อยกว่าสองวันรวมแล้วไม่น้อยกว่าหกชั่วโมง

3.3 ลูกจ้างตั้งแต่หนึ่งพันคนขึ้นไป ต้องมี

– เวชภัณฑ์และยาตาม 3.1

– ห้องรักษาพยาบาลอย่างน้อยสองเตียง

– พยาบาลประจำอย่างน้อยสองคน

– หมอมาตรวจรักษาพยาบาลสัปดาห์ละไม่น้อยกว่าสามวัน รวมแล้วไม่น้อยกว่าสิบสองชั่วโมง

– ยานพาหนะซึ่งพร้อมที่จะนำลูกจ้างส่งสถานพยาบาลได้โดยพลัน

3.4 นายจ้างอาจตกลงกับสถานพยาบาลที่เปิดทำการตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเพื่อส่งลูกจ้างทำการรักษาพยาบาลได้โดยพลันแทนการจัดให้มีหมอมาที่สถานประกอบการ โดยต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย

เรื่องที่สอง คือเรื่องการจัดวางเอกสารที่ควรจะต้องวางให้บุคคลที่มาใช้บริการโรงแรมเห็นอย่างน้อยมีสามอย่างคือ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ใบรับรองการตรวจสอบอาคารประจำปี (ร.1) และประกาศความรับผิดในการเสียหายหรือสูญหายของทรัพย์สินของผู้เข้าพักตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 675 หรือที่เราเข้าใจกันคือความรับผิดห้าพันบาท นั่นเอง

ทั้งสองเรื่องที่นำมาแจ้งให้ทราบเป็นเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องทำ ไม่ใช่อยากทำหรือไม่อยากทำ ดังนั้นโรงแรมใดที่ยังปฏิบัติไม่ถูกต้องก็ทำเสียให้ถูกต้อง จะได้ไม่มีปัญหาในอนาคต.


Labor Welfare in Establishment

From the inspection of hotel standard together with representatives of Department of Provincial Administration, the Association of Thai Travel Agents (ATTA), Department of Tourism, Tourism Authority of Thailand (TAT) and educational institutes, it found moderate number of outlawries which such negligence shall be subject to penalties. Here is the notice thatrequires all hotels to make correction in order to avoid such penalty. First issue is the negligence in ministerial regulation on labor welfare in establishment B.E. 2548 under labor protection act which all hotels need to observe as follows

1. Clean drinking water per 40 employees.

2. Gender-exclusive restrooms with the numbers based on Building Control Act and in case of disabled employee, establishment must provide specific disability restroom.

3. Necessities for first aid are as follows

3.1 Number of employees less than 200 requires necessities as follows

– scissor – potion and pill glasses

– brooch – drinking water cups

– remedy applying stick – thermometer

– tongue with dull tip – bandage

– gusset – hemostatic hose

– cotton, gauze, bandage and self-adhering elastic bandage – eye dropper tube

– Analgesic Balm – tincture

– iodine or povidone – iodine

– povidone – iodine solution

– ORS/oral rehydration salts – non infected prickly heat reliever

– anti-allergy pills – calamine lotion

– stomachic mixture – painkiller pills

– moist exposed burn ointment – antacids

– ammonia spirit – methyl alcohol

– eye ointment – eye washing cup

– boric acid eye wash – eye drops

3.2 number of employees exceeding 200 must provide as follows

– medical supplies and medicines based on item 3.1

– medical treatment room accommodated with at least one bed as well as additional medical supplies and medicines as required for first aid treatment

– at least one standby nurse throughout working hours

– standby doctor no less than 2 days per week or in the total hours no less than 6 hours

3.3 Number of employees exceeding 1,000 must provide as follows

– medical supplies and medicines based on item 3.1

– medical treatment room accommodated withat least two beds

– at least 2 standby nurses

– standby doctor no less than 3 days per week or in the total hours no less than 12 hours

– standby vehicle for transferring employee to clinic in case of emergency

3.4 Employer may make agreement with 24hrs service clinic for transferring employee who needs immediate treatment instead of providing doctor in establishment, but establishment must grant permission from director or deputy director first.

The second issue is the document showcasing that requires to obviously present to person who uses service in hotel for at least 3 documents including hotel license, the annual building inspection certificate and notice of liability on guest’s damage or loss asset by Civil and Commercial Code, section 675 or as well all called “5,000Baht liability”.

These two issues are the requirements by law so all hotels must make correction to avoid the problems in the future.

Comment Box