แผนงานสร้างพนักงานโรงแรมในอนาคตกฎหมายน่ารู้ฉบับนี้ขอออกนอกเรื่องกฎหมายสักฉบับ แต่จะนำเรื่องที่เป็นประโยชน์ที่สมาคมโรงแรมไทยได้พยายามแก้ไขปัญหาระยะยาวให้สมาชิก นั่นก็คือเรื่องปัญหากำลังคนในภาคธุรกิจโรงแรม ล่าสุดคิดว่าท่านสมาชิกคงทราบความเคลื่อนไหวของสมาคมโรงแรมกับสำนักงานการอาชีวศึกษาได้ทำข้อตกลงร่วมกันที่จะพัฒนาบุคลากรด้านการโรงแรมโดยมีรายละเอียดสำคัญๆ สองประการ คือ ประการแรก ได้ร่วมกัน จัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอนในสี่แผนกหลัก คือแผนกแม่บ้าน แผนกครัว แผนกอาหารและเครื่องดื่ม และแผนกงานส่วนหน้า ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้รับความร่วมมือจากพวกเราจนได้รับความสำเร็จเป็นอย่างดี

ประการที่สองคือ เรื่องการทำหลักสูตรร่วมกันในสาขาการโรงแรม ซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ขณะนี้ โดยตกลงในหลักการว่าหลักสูตรการโรงแรมของระดับ ปวช. จะเรียนในสถาบันอาชีวศึกษาหนึ่งปีในปีที่หนึ่ง ในปีที่สองและปีที่สามจะอยู่ในสถานประกอบการ (โรงแรม) ในลักษณะของระบบทวิภาคี และกลับไปเรียนที่สถาบันการศึกษาหนึ่งวันต่อสัปดาห์ สถานประกอบการต้องหมุนเวียนให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้ทำงานในสี่หน่วยงานหลักของโรงแรมในสองปี และต้องประเมินสมรรถนะของนักศึกษาร่วมกับสถาบันต้นสังกัด หากนักศึกษามีความรู้ความสามารถควรผ่าน นักศึกษาก็จบระดับ ปวช.

หลังจากนักศึกษาจบระดับ ปวช. แล้ว สถานประกอบการก็จะรับนักศึกษาเข้าทำงานในฐานะพนักงานประจำ แต่ต้องอนุญาตให้นักศึกษาได้ศึกษาต่อในระดับ ปวส. โดยระบบเดียวกันคือกลับไปเรียนในสถานศึกษาหนึ่งวันต่อสัปดาห์เป็นเวลาสองปี และเช่นกันวิชาชีพโรงแรมก็จะประเมินร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ หากเห็นพ้องต้องกันว่านักศึกษามีความรู้ความสามารถครบถ้วนสมควรจบหลักสูตร ปวส. ก็เป็นอันว่าจบหลักสูตรที่วางร่วมกัน

อย่างไรก็ตาม ยังมีการพูดคุยกันต่อในลักษณะของการศึกษาต่อเนื่องในหลักสูตรปริญญาตรีสายวิชาชีพโรงแรม ซึ่งเห็นพ้องกันว่า หากสถาบันอาชีวศึกษาใดพร้อมจะเปิดหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่องก็ให้ทำได้ หรือหากไม่พร้อมก็จะให้สถาบันอุดมศึกษาช่วยเป็นพี่เลี้ยงเพื่อให้นักศึกษาที่กำลังทำงานอยู่ได้มีโอกาสกลับไปเรียนในวันหยุดจนจบหลักสูตรปริญญาตรีสายอาชีพ ซึ่งจะทำให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการทำงานถึงหกปี ณ วันที่จบ ทำให้สถานประกอบการได้พนักงานที่มีทั้งความรู้และคุณภาพครบถ้วนตามที่เราต้องการ

อย่างไรก็ตามเรื่องที่สองนี้ยังอยู่ในระหว่างการกำหนดรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งได้มีการตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อกำหนดเรื่องดังกล่าวอยู่ในขณะนี้ และได้มีระยะเวลาที่คิดว่าน่าจะเสร็จสิ้นและประกาศเป็นทางการได้ในเดือนตุลาคมศกนี้ และเชื่อว่าสามารถเริ่มดำเนินการได้ในภาคการศึกษาหน้าคือเดือนพฤษภาคม 2557

สำหรับเรื่องแรก ทางสมาคมโรงแรมและสำนักงานการอาชีวศึกษาได้มีข้อตกลงกันว่า ให้สมาคมโรงแรมไทยรับสมัครสถานประกอบการที่มีองค์ประกอบครบทั้งสี่ด้านหลักโดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้ คือ

1. ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับนักศึกษาทวิภาคีไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของค่าแรงขั้นต่ำตลอดเวลาสองปีช่วง ปวช.

2. หากนักศึกษามีภูมิลำเนาต่างจังหวัด โรงแรมต้องจัดหาที่พักให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ผู้ประกอบการที่เข้าโครงการสามารถนำค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการที่นักศึกษามาเข้าโครงการทวิภาคีทุกอย่าง ไม่ว่าค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายของพี่เลี้ยง ค่าอาหาร ค่าที่พัก (ถ้ามี) มาหักได้สองเท่าของค่าใช้จ่ายจริง เหมือนกับค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร

ความคืบหน้าของโครงการนี้จะแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบเป็นการต่อไป.


Hotelier Build up Plan in Future

Law for daily life this issue will get down to the benefit that Thai Hotels Association (THA) has strived to fixed the members’ long term problem. That is the manpower problem in hotel business sector.

Lately most members might acknowledge the move of THA and the Office of Vocational Education Commission on the agreement to jointly develop personnel in the field of hotel management which important detail is divided into 2 issues as follows

Firstly, THA and the Office of Vocational Education Commission jointly publish textbooks in 4 main divisions including housekeeping, kitchen, food & beverage and front desk which at the moment all textbooks has already been published. Thanks to all stakeholders for all efforts and great cooperation.

Secondly, THA and the Office of Vocational Education Commission agree to jointly create courses in the field of hotel management which is still under the operating procedure at the moment. This agreement will be based on the principle that students of hotel management course in vocation certificate level must study in vocational school for the first year while the second and third year, student will work in hotel in the form of bilateral system and come back to study in vocational school once a week. In addition, hotel needs to rotate students to get theirs hands on 4 main divisions of hotel within 2 years and jointly evaluate the capability of student with vocational school. If student has satisfied knowledge and capability, student will graduate in vocational certificate level.

After graduation from vocational certificate school, hotel will employ those graduated students as its regular staffs, but hotel must allow students to further study in high vocational certificate level which the studying format will be similar to vocational certificate level as student must come back to study in school once a week for 2 years and hotel will jointly evaluate with school whether student has enough knowledge and capability for graduation or not. If student passes evaluation in this level, course agreement will be completed at this point.

However, there was a further talk about continuing study for Bachelor’s degree program in hotel management which every party agreed if any university is ready to open continuing program, they can start it right away, or otherwise university will be requested to open opportunity for students who are working to study on their day offs until they graduate bachelor’s degree program which this will allow student to have 6 year experiences of work until the day of graduation.In addition, the most benefit will come back to hotel as they will have many knowledgeable and high quality personnel working in their organizations.

Now, the second issue is still in the matter of deciding the course detail which co-working group has been set up to help deciding all detail at the moment. In addition, the course is expected to complete and officially announce in October this year and then it will be effective in the next academic year which is May 2014.

For the first issue, THA and the Office of Vocational Education Commission have agreed for THA to announce the recruitment of hotels that have 4 main ingredients with additional conditions as follows

1. Hotel needs to pay wages to bilateral students no less than half of minimum wage rate throughout two years in vocational certificate study.

2. If student has hometown in upcountry, hotel must provide accommodation free of charge.

In addition, hotel entrepreneur who joins the project can take all expenses occurred from student bilateral project including wages, escort expenses, food, accommodation charge (if required) to deduct for twice as much of the real cost similar to the expenses in personnel development.

However, the progress of this project will be notified to all members later on.

Comment Box