จุด เส้น ระนาบในการออกแบบตกแต่งโรงแรม (ตอนจบ) Point, Line, and Plane in Hotel Design and Decoration Works (Final Episode)จากพื้นฐานของการออกแบบ จุดเริ่มต้นขึ้นมาก่อน โดยมีคุณสมบัติเด่น คือ จุดแทนตำแหน่งบนพื้นที่ ดังนั้น ในการออกแบบตกแต่ง โดยเฉพาะการออกแบบตกแต่งภายใน หากเราเน้นจุดช่วยในการออกแบบ สามารถออกแบบให้มีความโดดเด่นได้
From design foundation, point is firstly originated with an outstanding property to represent the position on the area. Thus, for decoration design especially for interior design, if we emphasize on points to aid the design.

จุด เส้น ระนาบในการออกแบบตกแต่งโรงแรม (ตอนจบ) Point, Line, and Plane in Hotel Design and Decoration Works (Final Episode)

เช่น ภาพที่ 1 ที่มีการออกแบบเน้นตรงกลางห้องในระนาบผนัง สร้างความโดดเด่น และแทนตำแหน่งของการเน้นที่แตกต่างจากผนังห้องเรียบๆ โดยทั่วไป จุดในภาพสร้างความต่อเนื่อง จะสามารถนำสายตาโดยเฉพาะจุดที่ชิดกัน
If can design with the distinction as shown in Fig. 1 for example, it is designed to emphasize the middle of the room in the wall plane which create the distinction and replace the position of emphasis apart from the plain wall. In addition, points in picture create continuity and leading line especially the adjacent points.


หรือหากมีการออกแบบของอุปกรณ์ตกแต่งภายใน การออกแบบโดยใช้ลายพื้นฐานของจุดก็สร้างความแตกต่างและน่าสนใจได้ไม่น้อยเลย ดังตัวอย่างของภาพ 2 ที่นำลายแบบจุดมาออกแบบตัดกับลายแบบเส้น Or if there is the design of interior decorating devices, the use of point basic pattern can create quite difference and interestingness as shown in Fig. 2 when point pattern is used against line pattern.หรือหากมีการออกแบบของอุปกรณ์ตกแต่งภายใน การออกแบบโดยใช้ลายพื้นฐานของจุดก็สร้างความแตกต่างและน่าสนใจได้ไม่น้อยเลย ดังตัวอย่างของภาพ 2 ที่นำลายแบบจุดมาออกแบบตัดกับลายแบบเส้น

Or if there is the design of interior decorating devices, the use of point basic pattern can create quite difference and interestingness as shown in Fig. 2 when point pattern is used against line pattern.


ออกแบบตกแต่งภายนอกก็มีการออกแบบสร้างความน่าสนใจได้ไม่น้อยเช่นกัน ดังตัวอย่างภาพที่ 3 Exterior design can also create quite interesting format as shown in Fig. 3.

ออกแบบตกแต่งภายนอกก็มีการออกแบบสร้างความน่าสนใจได้ไม่น้อยเช่นกัน ดังตัวอย่างภาพที่ 3
Exterior design can also create quite interesting format as shown in Fig. 3.


การนำสายตา โดยมีลักษณะเป็นการใช้ขอบเขตของเส้นมากำหนด พื้นที่ก็สร้างความเป็นที่ว่าง และแบ่งประโยชน์ใช้สอยที่เกิดขึ้นได้จากการมีขอบเขตของเส้น เส้นแสดงทิศทาง และความต่อเนื่อง ดังตัวอย่างของภาพที่ 4 ใช้กรอบเส้นของกรอบหน้าต่างแบบกระจกใส แบ่งพื้นที่ส่วนการใช้งานภายในและภายนอกของอาคาร The focal point using the boundary of lines to designate area can create the blank space and divide usability from the existence of lines, direction indicated lines and continuity as shown in Fig. 4 using the clear glass window frame to divide usability areas between inside and outside the building.การนำสายตา โดยมีลักษณะเป็นการใช้ขอบเขตของเส้นมากำหนด พื้นที่ก็สร้างความเป็นที่ว่าง และแบ่งประโยชน์ใช้สอยที่เกิดขึ้นได้จากการมีขอบเขตของเส้น เส้นแสดงทิศทาง และความต่อเนื่อง ดังตัวอย่างของภาพที่ 4 ใช้กรอบเส้นของกรอบหน้าต่างแบบกระจกใส แบ่งพื้นที่ส่วนการใช้งานภายในและภายนอกของอาคาร
The focal point using the boundary of lines to designate area can create the blank space and divide usability from the existence of lines, direction indicated lines and continuity as shown in Fig. 4 using the clear glass window frame to divide usability areas between inside and outside the building.


DECORE_05

การกำหนดเส้นในแนวดิ่ง แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกตั้งฉากกับแรงดึงดูดของโลก มีสภาพคงที่แน่วแน่ ตรงไปตรงมา และสงบ สร้างความน่าเกรงขาม ดังตัวอย่างภาพที่ 5

Vertical line designation indicates the sense of perpendicular against the gravity of the earth which represents the stability and stillness, and creates the sense of reverence as shown in Fig. 5.


แนวทางของเส้นที่ออกจากจุดศูนย์กลาง ให้ความรู้สึกสร้างสรรค์ กระปรี้กระเปร่า มีทิศทางหลายทิศทาง เช่นภาพที่ 1 เป็นการต่อของจุด มีแนวทางเห็นเป็นเส้นที่ออกจากจุดศูนย์กลาง

The random direction of lines coming out of the center provides the sense of creativity and vitality as shown in Fig. 1 representing point connection that looks like the lines coming out of the center.


ส่วนระนาบ ระนาบ(Plane) เกิดจากแนวเส้นที่ต่อเนื่องกัน ปิดล้อมพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งทำให้เกิดรูปร่าง (Shape) หรือกลุ่มของจุดและเส้นซึ่งเรามองผ่านไป แล้วเกิดลักษณะของระนาบ ตัวอย่างเช่น การออกแบบสวนตกแต่งภายนอก ใช้ระนาบสี่เหลี่ยมของผนังเป็นตัวกำหนดที่ว่าง และสร้างความเป็นส่วนตัว จากระนาบที่มีความสูงเหนือศีรษะ สร้างความเป็นส่วนตัวในพื้นที่สาธารณะได้ (ภาพที่ 6) Plane is originated from the sequence of connected lines to block any certain area and form as Shape or a group of points and lines which when we look through them, it will appear as a plane. For example exterior landscape design uses square plane of the wall to indicate the blank space and create the privacy from the plane that has the overhead height to create privacy in public area (Fig. 6).

ส่วนระนาบ ระนาบ(Plane) เกิดจากแนวเส้นที่ต่อเนื่องกัน ปิดล้อมพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งทำให้เกิดรูปร่าง (Shape) หรือกลุ่มของจุดและเส้นซึ่งเรามองผ่านไป แล้วเกิดลักษณะของระนาบ ตัวอย่างเช่น การออกแบบสวนตกแต่งภายนอก ใช้ระนาบสี่เหลี่ยมของผนังเป็นตัวกำหนดที่ว่าง และสร้างความเป็นส่วนตัว จากระนาบที่มีความสูงเหนือศีรษะ สร้างความเป็นส่วนตัวในพื้นที่สาธารณะได้ (ภาพที่ 6)

Plane is originated from the sequence of connected lines to block any certain area and form as Shape or a group of points and lines which when we look through them, it will appear as a plane. For example exterior landscape design uses square plane of the wall to indicate the blank space and create the privacy from the plane that has the overhead height to create privacy in public area (Fig. 6).


DECORE_07 DECORE_08

การกำหนดระนาบพื้นผิว สามารถกำหนดระนาบพื้นผิวแบบยกพื้น สร้างการใช้งานของพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ผนัง หรือระนาบในแนวดิ่ง เช่น ภาพที่ 7 มีการกำหนดขอบเขตของทางเดิน และยกพื้นแบ่งพื้นที่ของสวน เพื่อให้เห็นความแตกต่างของพื้นที่การช้งาน และที่โรงแรมส่วนใหญ่จะใช้กัน คือการออกแบบโดยใช้ระนาบเหนือศีรษะ (The Over Head Plane) คือ ระนาบทางนอนที่ยกพื้นสูง เช่น ระนาบทางนอนที่ยกพื้นสูง เช่น ระนาบฝ้าเพดาน (ภาพที่ 8) เป็นต้น
For surface plane designation, it can designate the surface plane with floor elevating style to create area usability that have differences with no need to use wall or vertical plane as shown in Fig. 7 indicating the boundary of walkway that elevates the floor to divide the area of garden to introduce the differences of usability area. In addition, this style is widely used in hotels by using overhead plane for high elevating horizontal plane such as ceiling plane (Fig. 8).

หวังว่าที่ผู้เขียนนำตัวอย่างของการใช้จุด เส้น ระนาบซึ่งเป็นพื้นฐานหลักในการออกแบบที่นำมาออกแบบในส่วนต่างๆ ของโรงแรม สามารถเป็นไอเดียให้กับผู้อ่านสามารถนำไปประยุกต์กับพื้นที่เล็กๆ ในบ้านของคุณผู้อ่านให้มีการใช้งานสไตล์โรงแรมได้นะคะ

The writer truly hopes the examples of how to use points, lines and planes which is the design foundation used to design in all areas of hotel can give readers some good ideas and apply them to smaller area such as house to replicate the usability style of hotel.

Comment Box