ว่าด้วยความรับผิดบางประการต่อการเดินอากาศช่วงนี้ผู้คนในวงการท่องเที่ยว ซึ่งรวมถึงพวกเราชาวโรงแรมด้วยคงได้รับข่าวดีกันบ้างแล้ว ในเรื่องที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือ ICAO ได้ยกเลิกการให้สัญลักษณ์ธงแดงกับประเทศไทย ส่งผลให้สายการบินสัญชาติไทยทั้งหลายสามารถเพิ่มจำนวนเที่ยวบินระหว่างประเทศได้มากขึ้น ผลที่เราได้ก็คือจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้นนั่นเอง

เนื้อหาของกฎหมายฉบับนี้จะพบว่าพวกเรากันเองก็ยังละเมิดกันบ้าง (ถึงแม้จะไม่ทำเป็นประจำ) จึงควรต้องทราบเพราะโทษค่อนข้างรุนแรงกว่าที่ทำบนภาคพื้นดิน และที่แน่ๆ คือ การบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดกว่า รายละเอียดที่ควรทราบ มีดังนี้

1. ผู้ไม่เชื่อฟังคำสั่งของนักบินหรือพนักงานที่สั่งในนามของนักบิน ที่สั่งเพื่อรักษาความเรียบร้อยในเครื่องบินจำคุก ไม่เกินหนึ่งปี ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และถ้าสั่งเรื่องความปลอดภัยแก่เครื่องบิน บุคคลหรือ ทรัพย์สิน จำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

2. สูบบุหรี่บนเครื่องบิน ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในเวลาห้ามใช้ มีสิ่งที่ประกาศห้ามนำขึ้นเครื่องมาด้วย ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ถ้าการกระทำดังกล่าวมีผลให้เกิดการขัดข้องแก่อุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัย จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
สี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

3. ผู้ที่ทำให้เครื่องตรวจจับควันหรืออุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวกับความปลอดภัยไม่ทำงาน จำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

4. ผู้ที่ทำร้ายผู้อื่นบนเครื่องบิน จำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินแปดหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

5. ผู้กระทำต่อร่างกายผู้อื่นโดยความมุ่งหมายทางเพศ กระทำการอันควรขายหน้าต่อธารกำนัลโดยการเปลือยหรือเปิดเผยส่วนของร่างกาย หรือ ใช้วาจาลวนลามหรือแสดงกิริยาท่าทางอันเป็นการลามก จำคุกไม่เกินสามปี ปรับไม่เกินหนึ่งแสน สองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

6. ผู้ที่ใช้กำลังทำร้ายผู้อื่น ทำให้เสียทรัพย์ ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือใช้สารที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาท หรือกระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายในเครื่องบิน ถ้าการกระทำข้างต้นทั้งหมดน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของเครื่องบินหรือบุคคลในอากาศยาน จำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

7. ผู้ที่ใช้กำลังทำร้ายนักบินหรือพนักงานบนเครื่องบิน หรือทำให้คนเหล่านี้เกิดความกลัวหรือตกใจโดยการขู่เข็ญ ไม่ว่าโดยวิธีใด ถึงขั้นรบกวนการปฏิบัติหน้าที่หรือทำให้ประสิทธิภาพของการทำงานลดลง จำคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินสองแสนแปดหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

8. ผู้แจ้งข้อความหรือส่งข่าวสารที่เป็นเท็จทำให้ผู้อื่นตื่นตกใจ จำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งหมดคือโทษปกติที่ผู้โดยสารทั่วไปอาจกระทำไปด้วยการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือกระทำโดยคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาหรืออาจจะมีอารมณ์ชั่ววูบ ส่วนที่เจตนาทำให้เครื่องบิน หรือผู้โดยสารทั้งหมดมีอันตรายด้วยเหตุต่างๆ ไม่ว่าการจี้เครื่องบิน การทำลายชิ้นส่วนที่มีผลให้เครื่องบินตก โทษก็จะสูงถึงจำคุกตลอดชีวิตหรือโทษประหารชีวิต


Some Liabilities for Air Navigation

At the moment, people in Tourism sector including hoteliers as us should hear good news regarding International Civil Aviation Organization (ICAO) removed Thailand’s red  flag, which gave opportunity to all Thai airlines to add more international flights. This meant Thailand shall gain larger numbers of tourists back once again.

Some Liabilities for Air Navigation

The substance of this law was founded that some of us even broke them sometimes, therefore we should be aware because the penalty is even more severe than committing on the ground, and this law enforcement shall definitely be even more decisive. Details to be awared include as follows

1. Person who does not obey the instruction of pilot or officer under the pilot’s authorization in the manner to maintain the order in airplane is subject to imprisonment no exceeding one year, or a fine of no exceeding 40,000 baht, or both. In case the instruction related to the safety for airplane, person, or asset, such person is subject to imprisonment no exceeding five years, or a fine of no exceeding 200,000 baht, or both.

2. Smoking on airplane, Using electronic device during disallowed period, or Carrying prohibited item on airplane is subject to a fine of no exceeding 20,000 baht. In case such manner causing malfunctioning to the devices related to safety, it is subject to imprisonment no exceeding one year, or a fine of no exceeding 40,000 baht, or both.

3. Person who causes malfunctioning to smoke detector, or other devices related to safety is subject to imprisonment no exceeding one year, or a fine of no exceeding 40,000 baht, or both.

4. Person who injures another on airplane is subject to imprisonment no exceeding two years, or a fine of no exceeding 80,000 baht, or both.

5. Person who attacks another with sexual purpose, or commits a shameful act in the presence of a third party, by unclothing or disclosing the body or doing a different kind of vulgar act is subject to imprisonment no exceeding three years, or a fine of no exceeding 120,000 baht, or both.

6. Person who attacks another, causes mischief, drinks alcohol beverage or takes psychotropic substances, or commits any act to cause disorder in airplane, and if these mentioned acts may jeopardize the safety of airplane, or person in aviation, it is subject to imprisonment no exceeding five years, or a fine of no exceeding 200,000 baht, or both.

7. Person who attacks pilot, or cabin crew, or frightens or threatens with whatever approach to distract or minimize their performance and duty of these officers is subject to imprisonment no exceeding seven years, or a fine of no exceeding 280,000 baht, or both.

8. Person who notifies or relays false information to frighten others is subject to imprisonment no exceeding five years, or a fine of no exceeding 200,000 baht, or both.

These are the common offences that any passenger may once in a while commit them by negligence, or misunderstanding, or short temper. However, anyone who intentionally jeopardizes airplane or all passengers by hijacking or destroying the part to cause airplane to crash is subject to life imprisonment, or death penalty.

ที่มา: นิตยสาร Thai Hotels & Travel Vol.8 No.47

Comment Box