ความผิดเกี่ยวกับโรงแรมผิดกฎหมายระยะนี้ พวกเราชาวโรงแรมจะได้ข่าวการจับกุมโรงแรมผิดกฎหมายทุกวัน ในจังหวัดท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ พัทยา หัวหิน และภูเก็ต ถึงกระนั้นก็ตามยังมีผู้กระทำผิดกฎหมายอีกมากที่ยังไม่ทราบว่าตนเองกำลังทำธุรกิจที่พักที่เข้าข่ายเป็นโรงแรม โดยความเข้าใจผิด เพราะมีผู้ไปให้คำแนะนำว่าทำได้ หรือความไม่รู้ หรือการตีความกฎหมายที่ไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของกฎหมายก็ตาม

ต้องทำความเข้าใจในเบื้องต้นก่อนว่า การทำธุรกิจที่พักแรมนั้นไม่ว่าท่านจะเรียกชื่อตัวเองว่าอย่างไร เช่น เซอร์วิส อะพาร์ตเมนต์ โฮมสเตย์ เกสต์เฮ้าส์ รีสอร์ท เพลส ฯ หากเข้าองค์ประกอบของคำนิยามว่า ‘โรงแรม’ ก็ต้องมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมทั้งสิ้น

ความหมายของคำว่า ‘โรงแรม’ ตามมาตรา 4 ในพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 บัญญัติไว้ว่า คือ “สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวสำหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน”

ดังนั้น หากใครก็ตามที่ 1 ทำธุรกิจที่พัก 2 เป็นที่พักชั่วคราว (น้อยกว่า 30 วัน) และ 3 ได้รับค่าตอบแทนจากผู้มาพัก กฎหมายโรงแรมถือว่าท่านทำธุรกิจโรงแรม ซึ่งมาตรา 15 บังคับว่าท่านต้องมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม (ร.ร. 2) หากไม่มีก็มีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่

นอกจากผิดกฎหมายโรงแรมแล้ว ยังเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติควบอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 33 ซึ่งห้ามไม่ให้ใช้อาคารผิดประเภทที่ขอใบอนุญาตก่อสร้างไว้ คือ ไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้างโรงแรมก็นำอาคารมาทำโรงแรมไม่ได้ โดยมาตรา 44 ของกฎหมายควบคุมอาคารก็อนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งระงับการใช้อาคาร หากมีการฝ่าฝืนอีกก็มีโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าปฏิบัติให้ถูกต้อง

กรณีผู้ทำธุรกิจโฮมสเตย์ ซึ่งโดยเจตนาของกฎหมายยกเว้นให้นั้นมีเงื่อนไขอยู่ 3 ประการ หากขาดข้อใดข้อหนึ่งถือว่าผิดกฎหมายโรงแรมเช่นกัน คือ

ข้อหนึ่ง ต้องมีจำนวนห้องพักในอาคารเดียวกันหรือหลายอาคารรวมกันไม่เกิน 4 ห้องและมีจำนวนผู้พักรวมกันทั้งหมดไม่เกิน 20 คน

ข้อสอง ต้องเป็นกิจการที่เป็นรายได้เสริม เช่น รายได้หลักมาจากอาชีพการเกษตร และ

ข้อสาม ต้องไปแจ้งให้นายทะเบียนโรงแรมทราบ

คำถามจากผู้ที่ต้องการซื้ออาคารชุดที่ผู้สร้างอาคารชุดขายบางรายประชาสัมพันธ์ว่าลงทุนเฉพาะเงินดาวน์ ส่วนที่เหลือจะมีผู้นำห้องไปให้เช่ารายวันหลังจากหักเงินที่ต้องผ่อนส่งรายเดือนแล้วยังมีส่วนเกินได้อีก ทำให้ผู้เข้าใจผิดไปซื้ออาคารชุดเหล่านี้โดยไม่ทราบว่าผิดพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 มาตรา 17/1 วรรคสอง คือ “ห้ามผู้ใดประกอบการค้าในอาคารชุด……….” มีโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท และปรับอีกไม่เกินวันละห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ และยังต้องผิดตามกฎหมายควบคุมอาคารว่าด้วยการใช้อาคารผิดประเภทอีกด้วย

นอกจากผู้ที่ประกอบธุรกิจให้เช่าที่พักชั่วคราวที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมจะผิดตามกฎหมายต่าง ๆ ข้างต้นแล้วยังต้องมีความผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 38 อีกด้วย กล่าวคือ “เจ้าบ้าน เจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหสถาน หรือผู้จัดการโรงแรม ซึ่งรับคนต่างด้าว ซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเข้าพักอาศัย จะต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง…..” ซึ่งมีโทษปรับไม่เกินสองพันบาท

——————————————————————

 

The Offences Related to Illegal Hotel

ธุรกิจ, โรงแรม, ผิดกฎหมาย

At the moment, hoteliers may hear several news about illegal hotel arresting every day in tourist cities such as Chiang Mai, Pattaya, Hua Hin and Phuket. However, there are a large number of offenders who do not know that they are operating accommodation business categorized in hotel segment because someone may say that they can do it, or offender do not have knowledge, or mistakenly interpret the spirit of law whatsoever.

As the matter of fact, we need to preliminarily understand that for accommodation business operation, no matter how the entrepreneur call itself such as service apartment, homestay, guesthouse, resort, place,  etc., if it is related to the element of ‘Hotel’ definition, such business need to obtain hotel business operation license with no exception.

The meaning of the word ‘Hotel’ following the legislation of Section 4 in Hotel Act B.E. 2547 is “The accommodation place is founded with business objective to provide temporary accommodation to traveler or others for remuneration.”

Therefore, if anyone operate accommodation business, and it is a temporary accommodation (less than 30 days), and the owner of the business receive the pay from guest, Hotel Act is considered that such person operates hotel business and Section 15 forces such person to obtain hotel business operation license (Ror.Ror. 2). In case of no hotel business operation license, offender is subject to an imprisonment not exceeding one year, or a fine not exceeding 20,000 baht, or both, while offender shall be subject to a fine not exceeding 10,000 baht per day throughout the period of violation.

Besides breaking Hotel Act, offender shall break Section 33 of Building Control Act B.E. 2522, which prohibits the false use of building based on the construction license. This mean the person who does not ask permission to build up hotel cannot use such building to operate hotel at all. Section 44 of Building Control Act authorizes the local officers to restrain the use of building. In case of further violation after the restraint, the offender shall be subject to an imprisonment not exceeding three years, or a fine not exceeding 60,000 baht, or both, while the offender shall be subject to a fine not exceeding 10,000 baht per day throughout the period of violation.

In case of Homestay operator, it is exempted by the spirit of law under 3 critical conditions. It shall be considered to break the Hotel Act, if it misses any condition in the following

  1. Homestay must have the number of guestrooms located in the same building or several buildings in total not exceeding 4 guestrooms, and number of guests in total not exceeding 20 people.
  2. It must be additional income business, for example the main income should come from agriculture occupation, and
  3. Entrepreneur needs to inform to hotel registrar for acknowledgement.

The question from the person who wants to buy condominium unit through the propagation of condominium builder, which requires the buyer to pay the down payment for condominium unit, while the agent shall release such unit for a day rent, and after deducting the money for the installment per month, buyer should earn the surplus. This makes buyer mistakenly buy these condominium units without being aware of breaking Condominium Act B.E. 2522, Section 17/1, Paragraph Two as “Anyone is not allowed to operate business in condominium building………” The offender is subject to an imprisonment not exceeding 50,000 baht, and a fine not exceeding 5,000 baht per day throughout the period of violation, while this is considered to break Building Control Act for the misuse of building category as well.

Temporary accommodation business operated entrepreneur without hotel business operation license shall not only break all mentioned laws above, but also be guilty for Immigration Act B.E. 2522, Section 38 described as “A host, owner or dwelling place possessor or hotel manager that accepts foreigner, who is allowed to temporarily stay in the kingdom for residing, He/she must inform to competent authority within 24 hours….”. The offender of this section of law is subject to a fine not exceeding 2,000 baht.

——————————————————————

ที่มา : นิตยสาร THAI HOTELS & TRAVEL_JUNE-JULY 2018

Comment Box