การจ้างงานคนพิการทุกท่านคงทราบดีแล้วว่า ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2554 กฎกระทรวงที่ว่าด้วยการกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2554 ได้ใช้บังคับ รายละเอียดในกฎกระทรวงดังกล่าวก็ คือ

1. นายจ้างซึ่งมีลูกจ้างตั้งแต่หนึ่งร้อยคนขึ้นไปต้องรับคนพิการที่สามารถทำงานได้ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดในอัตราส่วนร้อยต่อหนึ่ง เศษของหนึ่งร้อยถ้าเกินห้าสิบคนต้องรับเพิ่มอีกหนึ่งคน

2. การนับจำนวนให้นับทุกวันที่ 1 ตุลาคม ของแต่ละปี

3. นายจ้างที่ไม่ประสงค์จะจ้างคนพิการเข้าทำงาน สามารถดำเนินการดังต่อไปนี้

3.1 ให้สัมปทาน

3.2 จัดสถานที่สำหรับจำหน่ายสินค้าหรือบริการ

3.3 จัดจ้างเหมาช่วงงาน

3.4 ฝึกงาน

3.5 ให้การช่วยเหลืออื่นใด (ยังไม่มีการกำหนดว่าช่วยเหลืออะไรได้บ้าง)

3.6 ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นรายปี โดยคำนวณจากอัตราต่ำสุดของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่ใช้บังคับครั้งหลังสุดในปีก่อนปีที่มีหน้าที่ส่งเงินเข้ากองทุน คูณด้วยสามร้อยหกสิบห้า และคูณด้วยจำนวนคนพิการที่ไม่ได้รับเข้าทำงาน

หากท่านไม่ปฏิบัติตามข้อ 1. หรือข้อ 3. เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้อายัดทรัพย์สินของนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการซึ่งไม่ส่งเงินเข้ากองทุน หรือนำส่งล่าช้า หรือส่งเงินไม่ครบถ้วน

อีกกลุ่มหนึ่งคือผู้ที่ประสงค์จะจ้างคนพิการแต่ไม่สามารถจะหาผู้พิการมาสมัครได้ จึงได้ร้องเรียนมายังสมาคมฯ และสมาคมได้ขอเข้าพบกับปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ข้อสรุปว่าทางกระทรวงจะพยายามจัดหาคนพิการมาให้สมาชิกของสมาคม ซึ่งขณะนี้ทางกระทรวงได้ดำเนินการจัดงานคนพิการพบกับผู้ประกอบการ และสมาคมโรงแรมไทยได้นำรายละเอียดของตำแหน่งงานต่างๆ ที่โรงแรมสมาชิกต้องการ ชื่อโรงแรมที่ประสงค์จะจ้างงาน มอบให้กับกระทรวงฯ สมาคมคนพิการทั้งหลายไปแล้ว

การทำงานของสมาคมในลำดับต่อไปก็คือการติดตามผลเพื่อให้สามารถบรรจุคนพิการให้ได้มากที่สุดตามจำนวนที่สมาชิกต้องการ ในขณะเดียวกันก็พยายามเจรจาหาทางออกให้กับสมาชิกที่ไม่สามารถจะได้คนพิการมาบรรจุว่าจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรบ้างความคืบหน้าจะนำมาแจ้งให้กับสมาชิกทราบต่อไป

ขั้นตอนของทางราชการมีดังนี้

1. ส่งหนังสือให้โรงแรมพร้อมกำหนดจำนวนเงินที่ต้องชำระ

2. หากไม่ชำระตามกำหนดเวลาในหนังสือ พนักงานเจ้าหน้าที่จะส่งคำเตือนพร้อมเหตุผลเป็นหนังสือ ให้ส่งเงินเข้ากองทุนภายในเวลากำหนด

3. หากยังไม่ส่งเงินตามข้อ 2. อีก พนักงานเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบทรัพย์สิน และรายงานให้เลขาธิการทราบเพื่อพิจารณาออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินเป็นการต่อไป

โดยข้อเท็จจริงวันนี้ สมาชิกสมาคมโรงแรมไทยที่อยู่ในข่ายที่จะต้องรับคนพิการเข้าทำงานได้แบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มที่ไม่ประสงค์จะจ้างคนพิการได้นำส่งเงินเข้ากองทุนตามกำหนดแล้ว.


Disability Employment

Now, everyone should well acknowledge that by 29 October 2011, ministerial regulation to specify numbers of employees with disabilities that employees, entrepreneurs and government agencies shall recruit in their workplaces, and the amount of money that employers or entrepreneurs shall send to the Fund for Empowerment of Persons with Disabilities B.E. 2554 had come into force.

Detail in this ministerial regulation is as follow:

Employer that has more than one hundred employees shall hire a person with disability who is capable to work in any position with a ratio of every one hundred employees without disabilities to one employee with disability. In case the excess number of employee is more than fifty, employer shall hire an additional person with disability.

Employee enumeration shall be conducted exactly on the 1st day of October annually.

Any employee that does not wish to employ person with disability, shall perform the following tasks:

3.1 Give away concession.

3.2 Arrange the place for selling products or providing services.

3.3 Hire subcontract employee.

3.4 Conduct internship program.

3.5 Give help in others (No Indication at the moment).

3.6 Send money to the Fund for Empowerment of Persons with Disabilities on annual basis calculating from the minimum rate of the minimum wage specified by the latest enacted labor protection law in the previous year  prior to the obligation to send money to the Fund for Empowerment of Persons with Disabilities multiplies by three hundred and sixty five and multiplies by the number of persons with disabilities not being employed.

Any employer who does not follow item 1 or item 3, National Office for Empowerment of Persons with Disability (NEP) has the right to command in letter for seizing the assets of employee or entrepreneur who does not send the money to the Fund for Empowerment of Persons with Disabilities or delay payment or deficient payment.

Another group is those who wish to employ persons with disabilities, but can’t find any disable person to apply for the job, consequently they make petition to Thai Hotels Association (THA). And after the meeting with Permanent Secretary of Ministry of Social Development and Human Security, the conclusion is that Ministry of Social Development and Human Security will strive to provide disabled persons to members of THA. At the moment, Ministry has conducted ‘Disabled Persons Meet Entrepreneurs’ event and THA had already submitted detail of job positions requiring by hotel members as well as the list of hotels wishing to employ disabled persons, to Ministry of Social Development and Human Security and all Association of Persons with Disabilities.

The next phase of work of THA is to follow-up the result in order to appoint disabled persons as many as possible according to the amount requiring by members. In the same time, THA will seek the solution for members that can’t have any disabled person to apply for the job.

Any progress in this issue will be further notified to all members.

Official Procedures are as follows:

1. Send letter to hotel to notify the amount of money for payment.

2. In case no payment by the due date indicated in letter, officer will send warning and give reason in letter for demanding to send money to the Fund on schedule.

3. In case no payment after item 2, officer will inspect assets of hotel and report to National Office for Empowerment of Persons with Disability (NEP) for consideration to command the further assets seizing.

As the matter of fact, members of THA applicable to employ disabled persons are divided into two groups, while the group not wishing to employ disable persons has already sent money to the fund on schedule.

Comment Box